Članki in raziskave


Na tej strani bomo za vas pripravljali strokovno literaturo, članke in raziskave s področja Nevrolingvističnega programiranja v različnih kontekstih: podjetja, izobraževanje, prodaja, svetovanje in terapija, coaching.NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE VERJAME, DA STA UM IN TELO EN SISTEM

 

V nevrolingvističnem programiranju je ena izmed temeljnih predpostavk ali NLP aksiomov, da sta um in telo en sistem.

 

Pri NLP vidimo um ter telo kot en sistem. Med njima (možgani in telesom) se konstantno izmenjujejo informacije na različnih ravneh. Na eni ravni jih izkusimo kot misli in čustva, na bolj fizični ravni pa informacije prenašajo električni impulzi preko nevronov in nevrotransmiterjev, ki potujejo preko sinaps, ter beljakovinskimi molekulami, nevropeptidi.

 

Večina tradicionalnih medicin, kot je npr. ajurveda, so že od nekdaj prepoznavale povezavo med umom in telesom. V zahodni medicini, pa šele s Herbertom Bensonom dobimo raziskavo, ki potrjuje, da meditacija in sproščanje lahko znižata krvni tlak. Kasnejše študije pa so pokazale, da lahko stres in čustva vplivajo na imunski sistem, odpornost proti infekcijam, pa tudi na celjenje ran. Več o tem v knjigi Molecules of Emotion, Candance Pert.

 

In ta pot ni enosmerna – od uma do telesa. Študije so pokazale, da tudi aerobne vadbe izboljšajo umske sposobnosti ter celo spodbujajo razvoj možganskih celic, ki kontrolirajo učenje ter spomin.

 

Realnost, kot jo doživljamo, je oblikovana/pogojena z našimi telesi. Naše oči zaznavajo elektromagnetno radiacijo v spektru med 390 in 750 nanometri in temu rečemo vidna svetloba. Druge vrste, kot so ptice in čebele, pa vidijo svetlobo tudi v ultravijoličnem spektru. Če bi imele naše oči takšne zmožnosti, bi bilo tudi naše zaznavanje sveta drugačno.

 

Antropologi in psihologi že vrsto let zbirajo podatke o t. i. čudežnih ozdravitvah, za katere ni bilo nekih sistematičnih znanstvenih razlag, pri vseh pa je bil skupni imenovalec to, da je glavno vlogo pri ozdravitvi igrala »vera« v ozdravitev, torej um. Zadnje raziskave pa nesporno dokazujejo, da obstaja močna povezava med umom in telesom. Z našim umom, vedenjem, mislimi, lahko spodbujamo odziv imunskega sistema. Pripomoremo lahko tako k svoji bolezni kot ozdravitvi. Naš um ima zmožnost, da pospešuje zdravljenje/samozdravljenje tako na celični kot na biokemični ravni. Kljub temu se zdi, da bo minilo še vrsto desetletij, preden bo večina ljudi razumela, da lahko pri svojem zdravljenju in podaljševanju življenja učinkovito uporablja svoj um.

 

Tudi zato v coachingu govorimo o uravnoteženem življenju, kar pomeni, da NLP Coach pomaga klientu pri raziskovanju ne samo kariernega dela svoje življenjske poti, ampak tudi družinskega življenja, zdravstvenega stanja itd.UČITELJEVA SAMOPODOBA SKOZI OČI NEVROLINGVISTIČNEGA PROGRAMIRANJA

 

Jani Prgić, NLP Trener in Certified Positive Discipline Trainer, vodja Svetovalno-izobraževalnega centra MI

 

V nevrolingvističnem programiranju se pri svetovanju, terapiji, coachingu in izobraževanju velikokrat poslužujemo izjemno uporabnega modela Nevrologičnih ravni osebnosti. Model Nevrologičnih ravni osebnosti, ki se pojavlja tudi pod imenom Nevrologične ravni spremembe (Neurological Levels of Change), je razvil Robert Dilts, katerega delo temelji na delu antropologa Gregoryja Batesona. Ta model ponuja uporaben okvir za to, da lahko raziščemo in se odločimo, na kateri ravni je smiselno delati, da bi dosegli zastavljeni, zaželeni cilj in bi omogočili ustrezno spremembo. Prav tako lahko tudi temo, kot je učiteljeva samopodoba, zelo dobro analiziramo skozi t. i. Diltsovo piramido.

 

 

NEVROLOGIČNE RAVNI OSEBNOSTI

 

Model nevrologičnih ravni osebnosti je Dilts predstavil v obliki piramide, pri čemer imamo na spodnji ravni okolje, sledijo pa vedenje, strategije, prepričanja in vrednote, identiteta ter na najvišji ravni poslanstvo.

 

Okolje se nanaša na tisto, kar je zunaj nas: prostor, kjer delamo, ljudje okoli nas, stranke, prijatelji… To je vse tisto, na kar reagiramo.

 

Vedenje je vse tisto, kar naredimo in rečemo. Je zunanji izraz našega jaza. Ljudje pogosto vedenje enačimo z identiteto.   Vendar pa se je potrebno zavedati, da posameznik ni svoje vedenje, čeprav ga to vedenje vseeno zaznamuje.

 

Strategijam bi lahko rekli tudi nabor nekih veščin ali zaporedje specifičnih notranjih in zunanjih izkušenj v določenem sistemu zaznavanja, ki vodi do nekega določenega rezultata (odločitve). Brez strategij vedenja ne bi bilo.  

 

Prepričanja so, kar verjamemo, da je res. Naši pogledi na svet, ki so čustveno utrjeni. Prepričanja so tudi posplošene izkušnje in medtem ko nas nekatera podpirajo, nas lahko druga zelo omejujejo. Vrednote pa so vse tisto, kar nam je pomembno. So kriteriji, ki se nam zdijo pomembni in so podlaga za naše delovanje. Vrednote bi lahko definirali tudi kot vse tisto, za kar smo pripravljeni dati svoj čas, energijo in denar.

 

Identiteta je to, kako razmišljamo o sebi kot o osebi. Je odgovor na vprašanje kdo smo ali tudi kakšna je naša vloga v določenem sistemu.

 

In na najvišji ravni je poslanstvo, ki se nanaša na večji sistem, katerega del smo, gre za našo povezanost z večjim sistemom.

 

Model sam po sebi sugerira naravno hierarhijo, kar pomeni, da vizualna predstava piramide namiguje na to, da sprememba na nižji ravni, kot je npr. okolje, nujno vpliva na celotno piramido. Vendar to ne drži. Velja ravno obratno. Sprememba na nižji ravni ne bo nujno vplivala na spremembo na višji ravni. Medtem ko sprememba na višji ravni zmeraj spremeni nekaj tudi na nižji ravni.

 

Za primer bi lahko dali par, ki se znajde v nekakšni partnerski krizi. Morda se partnerja odločita, da bi bilo dobro, če zamenjata okolje, odideta nekam na počitnice, preuredita stanovanje ali karkoli podobnega, kar bi jima na ravni okolja prineslo določeno spremembo. Ta sprememba sicer lahko vpliva na celotno piramido, vendar pa ne more prinesti trajne spremembe, če je ne podpirajo tudi ravni, ki so nad okoljem. Če par ne verjame več, ni prepričan v to, da bi lahko zveza zdržala, potem tudi kakršnakoli sprememba na ravni okolja ne bo ohranila zveze.

 

Zato model sugerira, da če želimo narediti spremembo, je potrebno delati na ravni nad ravnjo, na katero želimo vplivati. Uravnoteženost, lahko rečemo tudi uspeh, v osebnem ali poklicnem življenju pa prinašajo ravno usklajene nevrologične ravni osebnosti.

 

 

UČITELJEVA SAMOPODOBA IN DILTSOVA PIRAMIDA

 

Če pogledamo na učitelja in njegovo samopodobo skozi nevrologične ravni osebnosti, lahko rečemo, da imamo na prvi ravni okolje, ki pri učitelju zajema vse od njegove učilnice, do kabineta, če ga ima, šole, kolektiva itd. Okolje je vse tisto, kar vpliva na učitelja od zunaj. Iz sugestopedologije zelo dobro vemo, da je učno okolje še kako pomembno pri učenju in da bolj kot je razgibano, barvno, polno različnih pripomočkov idr., bolj se lahko učenci v njem učijo ter razvijajo. In takšno okolje, kakršnega si učitelj ustvari sam, seveda lahko vpliva na njegovo delo.

 

Vendar pa drži tudi naslednje. Učitelj si lahko sicer ustvari optimalno delovno okolje, pri čemer ga lahko podpre tudi šola, vendar pa če tega ne bo podpiralo tudi njegovo vedenje, je vse skupaj zaman. Dajmo za primer učilnico, ki je opremljena po najmodernejših standardih, ima veliko tehnologije, interaktivno tablo in še kaj drugega. Če učitelj ne bo nekaj naredil tudi na ravni vedenja, ki bo podpiralo okolje, je lahko takšno okolje namenjeno le neuporabnemu okrasu. Če se na ravni okolja sprašujemo, kje smo, kaj nas obkroža, kdo nas obkroža, se na ravni vedenja sprašujemo, kaj počnemo in tudi česa ne počnemo, pa bi bilo dobro, da bi počeli. Enako velja v odnosu z učenci in starši. Učitelj lahko uredi učilnico, celo pripravi mizo s pogrinjkom, preden se sreča s starši na pogovorni uri. Takšno okolje lahko samo po sebi ugodno vpliva na srečanje, vendar pa ne bo imelo prav nobenega pozitivnega vpliva, če učitelj tudi s svojim vedenjem ne bo šel v vzpostavljanje dobrega stika, konstruktivne komunikacije in soustvarjanja rešitev s starši in učenci.

 

Sledi raven strategij, po katerih učitelji še posebej radi sprašujejo. Pogosto se lahko sliši med učitelji, da je sicer lepo, da jim na različnih seminarjih povedo, kaj bi naj počeli, vendar pa jim to prav nič ne koristi, če ne vedo tudi, kako naj nekaj počnejo. In seveda imajo prav. Brez ustreznih veščin, kompetenc, odgovorov na to, kako naj nekaj naredim, tudi zaželenega vedenja ne more biti. Če se učitelj odloči in uredi svoje okolje ter se odloči, da bo z učenci vzpostavil dober stik, se lahko izkaže, da ta odločitev ne zadošča, če ne ve tudi, kako lahko z njimi vzpostavi dober stik. V nevrolingvističnem programiranju je en izmed temeljnih aksiomov The Law of Requisite Variety, ki govori o tem, da ima na sistem največ vpliva tista oseba, ki ima na zalogi tudi največ orodij, pristopov, strategij za delo. Na prejšnjem primeru bi to pomenilo naslednje. Če imamo dva učitelja, ki sta se odločila, da bosta vzpostavila dober stik z učenci, bo od njiju bolj uspešen tisti, ki ima tudi ustrezne veščine za doseganje tega cilja. Učitelj, ki med svojimi strategijami uporablja vrsto različnih pristopov, metod in orodij, kot so treningi socialnih veščin, vodenje pogovora, mediacija, šolska in vrstniška mediacija, pozitivna disciplina, nevrolingvistično programiranje, izvajanje socialnih iger, uporaba humorja pri poučevanju, igre vlog, interaktivni didaktični pristopi idr., ima veliko več možnosti, da bo dosegel svoj cilj v primerjavi z učiteljem, ki nenehno vztraja le pri eni strategiji. In to ne glede na to, v kakšnem okolju deluje.

 

»Hm, le kako se naj en učitelj nauči vseh teh strategij, saj nismo nadljudje?« je lahko eno izmed prepričanj. Kakor se da razbrati, je to eno tistih omejujočih prepričanj, ki bo onemogočilo spremembe, četudi se je učitelj trudil nekaj spreminjati na prvih treh ravneh. Raven prepričanj izjemno močno vpliva na to, ali se bo učitelj učil novih strategij, ali se bo odločil za spremembo vedenja in ali se mu sploh zdi vredno posvečati svoj čas lastnemu napredku. Morda tudi zdaj nekdo izmed bralcev v glavi ponavlja tisto znano frazo nekaterih udeležencev seminarjev, »spet odkrivamo toplo vodo«, ki je samo eno izmed mnogim omejujočih prepričanj, ki preprečuje posamezniku, da bi iskal zase uporabne informacije ter se razvijal tako osebno kot poklicno. Če pri prepričanjih parafraziram Forda, bi rekel, da če učitelj verjame, da nekaj zmore, ali pa ne verjame, da nekaj zmore, ima v obeh primerih prav. In tisto, kar verjame, projicira tudi na učence. Če se navežemo na enega izmed prejšnjih primerov, bi ob trdno zakoreninjenem omejujočem prepričanju »jaz nisem za sodobne tehnologije« padla v vodo tako učilnica z interaktivno tablo kot tudi seminar, ki ga ravnatelj organizira z namenom, da se bi učitelj naučil, kako ravnati s to interaktivno tablo. Popolnoma enako velja tudi za vse druge primere, kot so ustvarjanje dobrega odnosa, komunikacija z učenci, starši in sodelavci, delo v razredu, ki velja za težavnejšega, spopadanje z neprimernim vedenjem idr.

 

Seveda pa tudi prepričanj ne moremo gledati izolirano od ostalih ravni. Ko govorimo o prepričanjih, je smiselno razmisliti še o vrednotah, o tem, kaj nam je pomembno. Bistvena razlika bo med učiteljem, ki mu je v okviru službe najpomembnejša socialna varnost in učiteljem, ki mu je v okviru službe najpomembnejše znanje in osebni ter profesionalni razvoj. Kamor gre namreč naš fokus, tja gre naša energija. Na naše vedenje, strategije, tudi prepričanja imamo izjemen vpliv ravno preko naših vrednot. Učitelj, ki mu je pomemben osebni in profesionalni razvoj, bo namreč nenehno iskal nove pristope, se bo rad učil, bo z ljubeznijo do učenja »okužil« tudi svoje učence, in nenazadnje bo pripravljen odkrivati nove svetove, ker verjame vase, verjame, da zmore, ima dobro samopodobo. Zavedati pa se je treba, da učenci še kako dobro zaznavajo, kaj se dogaja pri njihovem učitelju in ali tudi živi tisto, kar govori.

 

In tukaj se poraja vprašanje, kako živi svoje vrednote, prepričanja, strategije, vedenje in okolje nekdo, ki verjame zase, da je »žrtev sistema«, nekdo, ki verjame zase, da je »druga mama«, nekdo, ki verjame zase, da je »vseved, ki mora imeti zmeraj prav«, ali pa nekdo, ki verjame, da je »strokovnjak za delo z mladimi«. Razlike med njimi so zagotovo zelo opazne, saj gre za povsem drugačne poglede na lastno identiteto. Če nek učitelj zase verjame, da je »druga mama«, bo verjetno veliko hitreje prevzemal nase tujo odgovornost in se lomil pod njo, kot učitelj, ki kot strokovnjak za delo z mladimi, zna ločiti, da je njegova odgovornost predvsem vzpostavljati pogoje, znotraj katerih se lahko učenci svobodno razvijajo, se učijo samostojno reševati probleme ter prevzemajo svojo odgovornost na lastna pleča. Vprašanje »Kdo sem?« je izjemno močno vprašanje, na katerega žal velikokrat pozabimo. Lahko si naberemo nešteto strategij, vendar bo vse zaman, če tega ne bo podpirala tudi naša identiteta.

 

Velikokrat slišimo, da biti učitelj ni poklic, ampak poslanstvo. Vendar tega poslanstva ne da fakulteta. To poslanstvo je nekaj, kar lahko razvije oz. čuti ali ne čuti vsak posameznik. In tako kot v vsakem poklicu, je tudi v učiteljskem tako, da nekateri doživljajo svoje delo tudi kot svoje poslanstvo, medtem ko ga drugi ne doživljajo tako. Bistvena vprašanja na ravni poslanstva so, kakšen je moj namen, del česa sem in kakšen vpliv imam ali želim imeti na skupnost, v kateri delujem. Jasnejše kot je posameznikovo poslanstvo, močnejši je vpliv na vse ostale ravni v Diltsovi piramidi.

 

 

UČITELJ KOT MODEL URAVNOTEŽENE OSEBNOSTI

 

Na Diltsovo piramido bi lahko pogledali tudi kot na hrbtenico, pri čemer bi bile posamezne nevrologične ravni vretenca v tej hrbetnici. Takoj ko je eno vretence zamaknjeno, se že pojavi neusklajenost. Enako velja za učiteljevo samopodobo. Bistvena lastnost dobrega učitelja je namreč, da je kongruenten, usklajen s samim seboj, kar pomeni, da so »vretenca v njegovi hrbtenici poravnana«. To se vidi vse od njegovega urejenega okolja, zunanjega videza, ki je usklajen z njegovim vedenjem, njegovimi prepričanji in vrednotami ter seveda z njegovo identiteto in poslanstvom. Učitelja, ki govori eno, s svojim vedenjem pa izraža drugo, učenci hitro spregledajo. Kot primer lahko vzamemo učitelja, ki od učencev zahteva, da se učijo, da cenijo znanje, sam pa bore malo vlaga v svoj lasten strokovni napredek. Podoben primer neusklajenosti je lahko učitelj, ki na ravni vedenja skuša poučevati in doseči, da bi mu učenci sledili, vendar po drugi strani vidi učence kot razvajene, nevzgojene »mulce«. To seveda učenci hitro zaznajo in se večinoma odločijo, da nekomu, ki jih ne spoštuje, ne bodo sledili, s čimer dobi ta učitelj potrjeno primerjavo in se njegovo omejujoče prepričanje le še utrdi, neusklajenost med vedenjem in njegovim prepričanjem pa še poveča. Zavedati se je treba, da nam dajo starši v šole najboljše, kar imajo, najboljše, kar so uspeli do trenutka, ko otrok vstopi v šoli, narediti, vsi skupaj pa smo starši naslednji generaciji otrok. Nekdo, ki vstopa v šolo s takšnimi prepričanji, bo s svojim vedenjem šel zagotovo v bolj konstruktivno smer kot prej opisani primeri, s čimer bo dobil tudi druge izkušnje, bolj pozitivne potrjene primerjave, kar bo le še dodatno krepilo njegovo strokovno samopodobo. In če ob tem učitelj prenese idejo nevrologičnih ravni osebnosti še na druga področja svojega življenja, kot so družina, prijatelji, zdravje, zabava, rekreacija itd., lahko začnemo govoriti o dobri življenjski uravnoteženosti, kar pa je tudi en izmed bistvenih pogojev dobre samopodobe ter dobre duševne kondicije.

 

 

VIRI

 • Jani Prgić, Interno seminarsko gradivo, NLP Praktik – NLP Practitioner. Svetovalno-izobraževalni center MI, 2012.Za NLP najdemo številne definicije:

NLP je študij, ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.


NLP je sodoben komunikacijski model.

NLP je praktični komunikacijski model, ki ponuja orodja za prepoznavanje strukture učinkovite komunikacije v izobraževanju, terapiji, vodenju itd.

NLP je pristop, ki nam pomaga odkrivati lastne modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja. Pomaga nam raziskovati načine, kako sprejemamo in obdelujemo informacije ter kako te informacije vplivajo na naše vedenje.

NLP je nabor praktičnih tehnik za izboljšanje lastne komunikacije, doseganje odličnosti na vseh področjih svojega življenja, za prepoznavanje in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev ter razumevanje vedenjskih vzorcev drugih. Pomaga nam pri nadomeščanju vedenjskih vzorcev, ki nas ovirajo, z vedenjskimi vzorci, ki nas bodo pripeljali do želenega cilja.


NLP je način življenja in radoveden odnos do življenja.


NLP je način, kako uporabljati jezik in um, da bi dosegli zastavljene cilje.


NLP je umetnost spremembe, ki nam pomaga narediti še več sprememb.


NLP je vpliv jezika na naš um, misli in vedenje.


NLP je študij strukture subjektivne izkušnje.
Kako razmišljamo o svojih vrednotah, prepričanjih, kako strukturiramo svoja notranja stanja, kako strukturiramo naš notranji svet, kako pripisujemo pomen našim izkušnjam.


NLP je študij odličnosti.

na vrh


Usmerjen je k ciljem, rezultatom in čimprejšnji uresničitvi. Vsak izmed nas ima vse vire za spremembe v sebi.


Pojem nevrolingvistično programiranje je sestavljen iz:

N

kot nevrologija: um in kako razmišljamo. Študij našega uma in nevrologije.
Nevro se nanaša na živčni sistem in na naše možgane. Našo lastno podobo stvarnosti ustvarjamo skozi čutila, saj tudi okolje zaznamo in izkusimo skozi vid, sluh, vonj, okus in tip. Naša nevrologija obsega tako naše nevidne miselne procese kot vidne fiziološke odzive na misli in dogodke. Telo in um sta povezana, sta en sistem.

L

kot lingvistika: študij jezika in njegove uporabe. Kako uporabljamo jezik in kako le-ta vpliva na nas.
Lingvistično se nanaša na jezik. Izkušnjam damo pomen in jih razumemo, jih opišemo, označimo z besedami. NLP razlaga, kako jezik vpliva na naše razmišljanje, kako oblikuje in spreminja naša razpoloženja, kako določa naše vedenje. Jezik odslikava naše vzorce razmišljanja. Z jezikom poimenujemo svoje izkušnje in izmenjujemo ter povezujemo svoje »notranje zemljevide«. Gre ne samo za jezik, ampak tudi za ostale neverbalne komunikacijske sisteme, skozi katere kodiramo, urejamo in dajemo pomen našim predstavam in izkušnjam, vključujoč slike, zvoke, občutke, okus, vonj in besede (samogovor).

Način rabe jezika
Zunanja raven je tisto, kar rečemo, slišimo, zapišemo, preberemo.
Notranja raven je, kako si razlagamo tisto, kar doživljamo in kako uporabljamo notranji dialog.                                                                               na vrh

P

kot programiranje: sekvence naših dejavnosti in kako se motiviramo, da dosežemo svoje cilje. Kako razvrščamo naša dejanja, da bi dosegli zastavljeni cilj.
Programiranje se nanaša na notranje procese – na načine, ki jih lahko izberemo za učinkovito organiziranje svojih misli in dejanj. Večina tistega, kar smo sposobni storiti, je povezano z našimi notranjimi miselnimi procesi/programi – doseganje ciljev je zasnovano na veščini spreminjanja naših miselnih programov.

Skozi programiranje lastnih možganov (proces učenja) se učimo novih, učinkovitejših strategij, ki nam omogočajo več izbir in s tem doseganja želenih ciljev.

NLP je umetnost uporabe jezika in uma, da bi dosegali zastavljene cilje.

Zgodovina NLPNevrolingvistično programiranje se je razvilo v zgodnjih 70-ih letih. Začetnika sta bila Richard Bandler, matematik, terapevt in računalniški strokovnjak. Ta je kot študent na University of California at Santa Cruz spoznal Johna Grinderja, ki je bil priznan lingvist in je delal kot profesor na UCSC.

Nevrolingvistično programiranje je nastalo kot raziskovalni projekt, katerega namen je bil modeliranje odličnosti, in sicer na vseh področjih. Utemeljitelja NLP sta Richard Bandler in John Grinder sta se zanimala za psihoterapijo in sta pričela z modeliranjem treh znanih strokovnjakov na področju psihoterapije.

Virginia Satir, družinska terapevtka v Palo Alto, California – ugotovila sta, da je bila pri svojem delu uspešna, ker je vplivala na vedenje pri klientih in ga spreminjala tako, da je bila zelo specifična v svojem jeziku.

Fritz Pearls, geštalt terapevt.


Milton Erickson, hipnoterapevt, znan kot oče indirektne hipnoterapije (Indirect Hypnotherapy). Ugotovila sta, da je bil pri svojem delu uspešen predvsem zaradi zelo nejasnega, dvoumnega jezika, ki ga je uporabljal pri svojem delu s klienti.  

Uspeh, ki sta ga Bandler in Grinder dosegla z raziskovanjem Satirjeve in Ericksona, je pripeljal do dveh modelov, Meta modela in Milton modela, kar je pomenilo začetek NLP. Skozi aplikacijo njunih dognanj in uporabo tehnik, ki sta jih modelirala, sta zastavila proces učenja, s katerim lahko odgovorimo na vprašanja, kako vstopiti v stik z nekom idr. Kasneje sta te tehnike predajal naprej in tudi njuni učenci so uspešno dosegali spremembe pri ljudeh zgolj z uporabo teh tehnik, ne da bi imeli za seboj leta študija in izkušenj. NLP se je skozi leta zelo razvil Za razliko od prvotno osmih trenerjev je zdaj veliko NLP trenerjev po celem svetu. Poleg uporabe v terapiji se NLP zelo uspešno uporablja tudi v prodaji, poslu, izobraževanju, umetnosti idr.

Pojem nevrolingvističnega programiranja so skušali opredeliti številni avtorji, skupno pa je to, da gre za proučevanje vzorcev oziroma programov, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom. S pomočjo NLP zagotavljamo orodja za prepoznavanje strukture učinkovite komunikacije v izobraževanju, terapiji, vodenju, zdravstvu in drugje (Brown, 2004).

NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vsa sredstva in možnosti za spremembe, ki jih želimo doseči. Namesto diagnostike človekovih pomanjkljivosti in zmot je usmerjen k ciljem in rezultatom in njihovi čimprejšnji uresničitvi.

Metodologija NLP je modeliranje, ki je način reproduciranja/ponavljanja odličnosti, zato ji rečemo tudi Psychology of Excellence – psihologija odličnosti. Modeliranje je odkrivanje in prevzemanje prepričanj, vrednot, vedenja in miselnih procesov, ki jih zaznamo pri ljudeh, ki so odlični na svojem področju.


Različni viri NLPPSIHOLOGIJA IN PSIHOTERAPIJA
  • Fritz Pearls: Gestalt terapija, zaznavanje, potrebe, vrednote, kongruentnost
  • Virginia Satir: družine in sistemi, reprezentacijski sistemi, procesne besede, ujemanje, vrnitveno sporočilo
  • Milton Erickson: nagovor nezavednega, metafore, humor, preokvirjanje
  • Mihaly Csikszentmihaly: notranja stanja


MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO

  • Členjenje
  • Ravni abstrakcije

Epistemologija
  • Kako vemo, da nekaj vemo?

Nevrologija in nevroznost

  • Delovanje možganov


Različni vplivi


Paul Watzlawick
Solution Focus Brief Therapy
Frank Farrelly
provokativna terapija
Roberto Assagioli
psihosinteza
George Miller
magično število 7+/–2
Katharine Briggs in Isabel Briggs Myers    
Myers-Briggs indikator osebnosti
Edward T. Hall
antropologija in poslovno svetovanjeDrugi možni viri

Psihosinteza, sistemska analiza, vzhodne religije in filozofije

NLP predpostavke

NLP predpostavke so temeljna načela oz. izhodišča NLP. So vodilna filozofija, so prepričanja. Niso mišljena kot nekaj, kar bi bilo razglašeno za sveto resnico ali za nekaj univerzalnega. Tega nam ni treba verjeti, če nočemo. Rečemo jim predpostavke, ker predpostavljamo, da so resnične in se vedemo, kot da so resnične. So prepričanja, ki tvorijo etične principe v NLP.

1. Zemljevid ni pokrajina.

2. Kot posamezniki imamo različne modele sveta.

3. Pomen komunikacije je v reakciji, ki jo izzovemo pri sogovorniku.

4. Telo in um  sta en sistem ter konstantno vplivata drug na drugega.

5. Vsa naša dejanja imajo namen.

6. Za vsakim vedenjem se skriva pozitivna namera. Ljudje počnemo najbolje, kar lahko, z viri, ki so nam na voljo.

7. Sprejmi osebo – spremeni vedenje.

8. Vsi viri, ki jih posameznik potrebuje, so v njem samem.

9. Ni napak, so samo povratne informacije.

10. Vse informacije procesiramo skozi naše čute.

11. Naše vedenje je usmerjeno k prilagajanju.

12. Vedenje in sprememba morata biti vrednotena glede na kontekst in ekologijo.

13. Pri učenju ni omejitev. Modeliranje uspešnih ljudi vodi k odličnosti.

14. The Law of Requisite Variety.

15. Ni klientov, ki nudijo odpor. So samo nefleksibilni komunikatorji oz. terapevti.

16. Vse, kar počnemo, mora povečati možnost izbire, doseči večjo osebno fleksibilnost in delovati celostno.

17. Če želiš nekaj razumeti, deluj.

18. Ljudje delujemo popolno.

19. Ne moremo nekomunicirati.Kaj počnemo z NLP?

 

Z NLP dosegamo spremembe in delamo na sebi, da bi lahko učinkovito pomagali drugim. Več kot vemo o sebi, bolj smo zmožni pomagati drugim.

Ko pristopimo k spremembi in osebnostnemu razvoju, moramo biti kongruentni – odločeni za uspeh in verjeti v to, kar počnemo.

Vzpostaviti moramo rapport, dober stik, kar pomeni, da delujemo znotraj odnosa, ki temelji na zaupanju in medosebnem vplivanju.

Vzpostaviti moramo, kaj bi radi dosegli v tej spremembi.

Paziti je potrebno, da so naši rezultati/cilji ekološki, kar pomeni, da sodijo v večjo sliko brez kakršnihkoli nesrečnih posledic za nas ali druge.

In na koncu naredimo korak v prihodnost (future pace), kar pomeni, da umsko vadimo novo spremembo in učenje, ki smo ga pridobili. To utrdi naučeno in nas pripravi na to, da se bomo dejansko drugače vedli, ko bomo v prihodnosti v takšni situaciji.


PET NAČEL ZA USPEH V NEVROLINGVISTIČNEM PROGRAMIRANJU

 

 1. Poznam svoj cilj.

 

Če si znaš ustrezno postaviti svoj cilj, potem postane ta cilj veliko bolj uresničljiv. Ne začenjaj ničesar, če ne poznaš vnaprej svojega cilja. Če ne veš, kam ploveš, ti namreč noben veter ne pomaga. NLP je model, ki je ciljno usmerjen, usmerjen je v prihodnost in v izboljšave. Vsak NLP praktik bi moral biti usposobljen za to, da klientu pomaga postaviti dobre cilje, ki bodo povezani s klientovimi vrednotami ter bodo realno izvedljivi.

 

 1. Akcija.

 

Nevrolingvistično programiranje verjame, da brez akcije ni rezultatov.

 

 1. Povečaj čutno zaznavo.

 

Pozorno zaznavaj, kaj se dogaja v tvojem življenju, medtem ko napreduješ proti cilju.

 

 1. Prožnost v vedenju.

 

Bodi pripravljen narediti karkoli je potrebno za to, da dosežeš svoj cilj. To je ključ do uspeha. Z dovolj dobrim rapportom in prožnostjo v vedenju (behavioural flexibility)lahko zmeraj dosežeš svoje cilje.

 

 

 1. Deluj iz fiziologije in psihologije odličnosti – stanja odličnosti.

 

Deluj iz stanja virov, iz stanja osebne moči. Počni stvari, ki te opolnomočajo.

V NEVROLINGVISTIČNEM PROGRAMIRANJU JE POMEMBNA CILJNA USMERJENOST

 

Pri zgodnjem modeliranju V. Satir in M. Ericksona, sta očeta NLP Bandler in Grinder odkrila, da je ključna razlika med njima in ostalimi terapevti v tem, da sta bila oba izjemno ciljno naravnana ter sta zasledovala klientove cilje. Vse do danes so cilji eno pomembnejših področij v nevrolingvističnem programiranju. Pristopi, kot so mediacija ali pozitivna disciplina, prav tako temeljijo na ciljnni usmerjenosti, na iskanju rešitev namesto na iskanju krivca. Zato lahko aksiome nevrolingvističnega programiranja živimo v katerikoli drugi metodi, ki temelji na iskanju rešitev. Postavljanje ciljev je tema, ki jo natanko obdelamo na NLP Praktiku.

 

Ko postavimo cilj, se začnemo zavedati razlike med tistim, kar imamo trenutno, in tistim, kar bi imeli namesto tega. Ko »filtriramo« svoje mišljenje proti tistemu, kar želimo doseči, smo pozorni na priložnosti, ki nam bodo pomagale pri doseganju zastavljenega cilja.

 

Ko si postavimo cilj in ko smo ciljno naravnani, zastavimo smer in namen svojega življenja, s katerim se »programiramo« za stalno doseganje tistega, kar želimo. Z doseganjem ciljev in stalnim postavljanjem novih ciljev (kratkoročnih in dolgoročnih) dosegamo uspeh, ki ga želimo in si ga zaslužimo na vseh področjih svojega življenja.

 

Ko si zastavimo cilj, se začnemo zavedati razlike med tem, kar imamo, in tem, kar želimo. Cilj ni enako kot naloga. Cilj je tisto, kar želimo doseči, naloga pa je tisto, kar je potrebno narediti, da bi cilj dosegli. Ne zastavljajte si nalog, preden si ne zastavite cilja.

 

Problemov ne moremo rešiti, če nimamo zastavljenega cilja.

 

NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE IN MODEL DELOV OSEBNOSTI PO V. SATIR


V NLP-ju (nevrolingvističnem programiranju) koncept »delov osebnosti« predstavlja način, kako lahko metaforično razmišljamo o našem sistemu prepričanj, vrednot, različnih stanj, sposobnosti itd. Različnih delov svoje osebnosti se zavemo predvsem takrat, ko doživljamo notranji konflikt ali smo nekongruentni.


Primer je, ko nekdo o sebi verjame, da je samozavesten in močen, hkrati pa se zaveda, da ima v sebi del, ki dvomi in je ranljiv. Ali pa ko odrasli pravimo, da imamo v sebi otroka ali svojo otroško plat. In verjetno smo že vsi kdaj doživeli, ko je del nas želel eno stvar, medtem ko se je drugi del obotavljal in ni želel sodelovati.


Koncept delov je razvila družinska terapevtka Virginia Satir za opis različnih delov osebnosti. Terapevtski proces je imenovala »zabava delov«, v katerem so različne osebe igrale oz. predstavljale različne dele ene osebe. Tako je oseba lahko opazovala svoj notranji konflikt od zunaj kot opazovalec svoje nekongruentnosti in s tem dobila nove vpoglede. Deli osebnosti se oblikujejo v povezavi z močno čustveno izkušnjo. Nekateri so se oblikovali na ravni sposobnosti kot na primer ustvarjalni del, logični del, intuitivni del. drugi deli se oblikujejo na ravni prepričanj in vrednot, na primer del, ki bolj ceni zdravje kot uspeh, ali pa verjame, da je družina pomembnejša od kariere. Nekateri se oblikujejo na ravni identitete, kot na primer del, ki je odrasel, in del, ki je otrok. Vsak del ima za osebo določeno pozitivno namero. Običajno se oblikujejo v paru – ko se oblikuje posamezni del, se oblikuje tudi njegov senčni del; npr. ob harmoničnem delu se oblikuje tudi agresivni del in obratno.


Cilj posameznih delov osebnosti je, da dosežejo svojo pozitivno namero. Pri uresničevanju le-te lahko pridejo v konflikt en z drugim, saj se njihove dobre namere med seboj razlikujejo oz. sprožijo vedenje, ki se drugemu delu osebnosti zdi neustrezno ali celo iracionalno. Z vidika NLP (nevrolingvističnega programiranja) so deli koristni, saj nam omogočajo, da skozi procese preokvirjanja in pogajalskih pristopov razrešimo notranje konflikte in dosežemo harmonično stanje.


NOTRANJA STANJA


NLP (nevrolingvistično programiranje) veliko dela na notranjih stanjih. Od notranjega stanja je namreč odvisno od tega, kako bomo delovali. Slabše, kot je notranje stanje, slabši bo rezultat našega delovanja. Ne samo NLP (nevrolingvistično programiranje), ampak tudi pozitivna disciplina veliko dela na dobrem notranjem stanju, v katerih mora biti vodja, če želi uspešno obvladovati različne stresne situacije, v katerih se znajde.

Kaj so notranja stanja?
Razlaga je povzeta po NLP (nevrolingvističnem programiranju), in sicer je citirana iz gradiva za usposabljanje NLP Praktik in NLP Mojster Praktik.

Notranja stanja so sinteza mentalnih in fizioloških elementov, ki vplivajo na naš uspeh in spodbujajo naše nezavedne procese. Večina ljudi verjame, da se nam notranja stanja zgodijo in da jih ne moremo izbirati. Športniki, na primer, vedo, da to ni res. Oni se namreč za tekmovanja ne pripravljajo le fizično, temveč tudi mentalno. Vedo, da morajo biti istočasno osredotočeni in sproščeni, če želijo doseči najboljši rezultat. Športniki, ki verjamejo, da lahko s svojimi notranjimi stanji upravljajo, imajo večje možnosti za zmago, kot športniki, ki sebe programirajo, da bodo »dali vse od sebe, pa kar bo, pa bo«.

Mnogi ljudje v nekaterih kontekstih nezavedno stopijo v določeno stanje. To je lahko zelo dobro, kadar je notranje stanje učinkovito za ta kontekst. Kadar pa je notranje stanje, v katerega vstopi oseba v določenem kontekstu neučinkovito, je lahko velika ovira za, na primer, komunikacijo, razumevanje drugih itd. Če pogledamo primere uspešnih ljudi, lahko vidimo, kako imajo večinoma tudi sposobnost vstopati v stanja, ki jih opolnomočajo ter jim pomagajo dosegati odlične rezultate. Za Mozarta pravijo, da je bil v posebnem notranjem stanju sanjarjenja, ko je ustvarjal in da se svojo glasbo lahko celo videl, občutil in okušal.

Sposobnost izbirati notranje stanje, v katerem želimo biti, je močno orodje za doseganje lastnih ciljev, ne glede na to, ali je naš cilj dokončati zahtevno nalogo, dobiti ustvarjalno idejo ali se popolnoma sprostiti. Obstajajo različni načini, tehnike in strategije za doseganje stanja, v katerem želimo biti v določenem kontekstu, kot so: izbira zaznavnega položaja, vizualizacija, sidranje itd. Vse te tehnike se udeleženci usposabljanja NLP Praktik in NLP Mojster Praktik naučijo skozi intenzivni trening NLP (nevrolingvistično programiranje).4 STEBRI NLP (nevrolingvistično programiranje)


DOBER STIK pomeni, da srečamo ljudi v njihovem modelu sveta in z njimi dosežemo učinkovito in tekočo komunikacijo. Ko to dosežemo, se ljudje počutijo sprejeti in spoštovani. Dober stik ali RAPPORT se zgodi po fazi spremljanja. Dober stik vzpostavimo ali prekinemo glede na cilj, ki ga želimo doseči. Tako pri nevrolingvističnem programiranju kot pri ostalih pristopih je dober stik temelj vsega.

CILJNA USMERJENOST: Pomembno je, da se zavedamo, kaj želimo doseči in v katero smer gremo ter sproti preverjamo, če nas naše vedenje pelje k cilju. Pri tem preverjamo tudi, ali sta naše vedenje in cilj ekološka do nas samih in ljudi okoli nas. Če cilj ni dobro zastavljen, nas lahko zunanji dejavniki (tudi ljudje okoli nas) speljejo s poti doseganja cilja.

ČUTNA OSTRINA: Povečajmo svojo pozornost, radovednost in se začnimo bolj zavedati sveta okoli sebe. Da bi lahko to dosegli, je pomembno dojemati svet okoli sebe in v sebi skozi 10 čutov, ki jih imamo – VAKOG. Lahko se odločimo, da bomo natančno kalibrirali sebe in druge ter zaznavali vse odtenke čutne ostrine. Tako proces ozaveščanja svojih dejanj, misli in vedenja dvignemo na zelo visoko raven. Poleg tega upoštevamo to, da je svet okoli nas zrcalo, ki odseva rezultate naših misli in vedenja – s tem dosežemo najvišjo raven samokalibriranja in čutne ostrine.

PROŽNOST V VEDENJU: Ne glede na situacijo, v  kateri se znajdemo, imamo možnost izbirati, kako se bomo nanjo odzvali. Koristno je, da situacijo zaznamo skozi tri različne zaznavne položaje, skozi različne perspektive. Če bolj prožno zaznavamo in doživljamo življenjske situacije, zberemo več informacij in odkrijemo več možnih odzivov. Koristno si je dati tri različne možnosti, preden se dokončno odzovemo na situacijo. Človeško vedenje ima svoj namen in je sredstvo, s katerim dosežemo cilj, ni pa samo po sebi cilj. Ljudje smo veliko več kot vedenje.